VistraBlackmoresMega We Care
Banner Banner

หลักสูตร ที่ต้องลงทะเบียน

สำนักด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยกำกับดูแลการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้เปิดให้บริการการยื่นแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนนำเข้า (License per Invoice) สำหรับเครื่องสำอาง เป็นอันดับแรก และจะขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นอันดับต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
กฎหมายเกี่ยวกับการให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ข้อควรปฏิบัติที่ดีในการเปิดสถานพยาบาล และจรรยาบรรณของวิชาชีพแพทย์ ที่แพทย์ผู้รับอนุญาตครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์รายใหม่ควรทราบเพื่อนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองควบคุมวัตถุเสพติด
โทรศัพท์ 02-590-7771 - 3
การจัดการแมลงและสัตว์อื่น เป็นกระบวนการใช้เทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันกําจัดแมลงและสัตว์รบกวนอื่นๆ ตั้งแต่ต้น ได้แก่การ สุขาภิบาล การดูแลจัดการ อาคารบ้านเรือน สถานที่  ทําการปิดกั้น  หรือป้องกันไม่ให้แมลงและสัตว์ที่เป็นปัญหาเข้ามาทําลายภายในอาคารบ้านเรือน  การจัดการทําความสะอาด  ความเป็นระเบียบ  
"อาหารที่จำหน่ายต่อผู้บริโภคไม่ว่าจะผลิตในประเทศ หรือนำเข้ามาจากต่างประเทศจะต้องเป็นอาหารที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตรงตามที่กฎหมายกำหนด" กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำกับดูแลก่อนและหลังออกสู่ตลาด รวมถึงหลักเกณฑ์ในการควบคุมและตรวจสอบการโฆษณา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการคุ้มครองผู้บริโภคของข้าราชการ

Login เข้าเรียน

ระบบ e-Learning สนับสนุน
Internet Explorer เท่านั้น